• Súkromná materská škola pomáha deťom rásť už od roku 2011. 

   Všetko to, čo dieťa zažije v útlom veku je nesmierne dôležité pre jeho ďalšie smerovanie. V predškolskom veku dieťa formuje základy svojej osobnosti a nadobúda prvé skúsenosti s budovaním vzťahov mimo svojej rodiny. Je preto nesmierne dôležité, v akom prostredí prežije toto obdobie. Súkromná materská škola TatraKUK disponuje predpokladmi pre to, aby Vaše dieťa prvé kroky mimo svojej rodiny urobilo v bezpečnom prostredí plnom lásky a akceptovania nielen od dospelých, ale aj od detí. 

   V SMŠ TatraKUK si uvedomujeme, že sme s rodičmi jeden tím a máme spoločný cieľ - spokojné dieťa, ktoré sa rozvíja nielen po rozumovej stránke, ale aj po ľudskej. V triedach máme nižší počet detí (15), s ktorými pracujú kvalifikované učiteľky pre oblasť predprimárneho vzdelávania. Tak dokážeme rozvíjať nielen triedu ako sociálnu skupinu, ale vnímať a rešpektovať aj individualitu jednotlivca. 

   Kladieme dôraz na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti našich TatraKUKáčov a na rozvoj ich pohybových schopností. Prednosťou našej materskej školy sú okrem kvalitného vzdelávacieho programu postaveného na využívaní moderných aktivizujúcich a metód učiteľky vzdelané v odbore predprimárna pedagogika, psychológia a špeciálna pedagogika s rokmi praxe s deťmi v predškolskom veku. 

   Deťom ponúkame tri triedy - Lienky, Svetlušky a Žabky. 

   Lienky sú naši najmladší TatraKUKáči. V tejto triede sa zameriavame najmä na to, aby sa deti cítili v materskej škole príjemne, aby porozumeli chodu jednotlivých aktivít počas dňa, aby zlešovali svoje sebaobslužné návyky.  Samozrejme, nezabúdame ani na veku primerané hravé aktivity, v ktorých nadobúdajú vedomosti z rôznych oblastí. V neposlednom rade kladieme dôraz na budovanie pozitívnych vzťahov v skupine detí.

   Svetlušky sú neposedkovia, ktorí už materskú školu poznajú. Stretávajú sa spolu už dlhší čas, no radi prijímajú medzi seba aj nové Svetlušky. V tejto triede deti vedieme k samostatnému uvažovaniu, k zamýšľaniu sa nad rôznymi situáciami a problémami a v vnímaniu toho, že tím, skupina, dokáže viac, ako jednotlivec.

   Žabky hopkajú v triede predškolákov. Je to skupina detí, ktorá aplikuje do svojho každodenného života pravidlá slušného správania, toleranciu, pochopenie, ohľaduplnosť voči ostatným deťom. Každoročne sa nám potvrdzuje, že cesta , ktorou deti v našej materskej škole prechádzajú, je skvelá, pretože na jej konci, v triede preškolákov už žneme úspechy - pracujeme vždy so skvelou skupinou detí.

   Vo všetkých triedach uplatňujeme Hejného metódu, ktorá sa vo výraznej miere podieľa na vytváraní pozitívnej klímy v každej triede, ale zároveň umožňuje individuálnym tempom napredovať každému dieťaťu. Veľa času trávime s deťmi v lese, čižmy teda tvoria povinnú výbavu každého TatraKUKáča. Počas dochádzky do SMŠ TatraKUK má dieťa možnosť zúčasniť sa plaveckej prípravy a korčuliarskej prípravy. V popoludňajších hodinách okrem programu, ktorý pripravujú TatraKUKáčske pani učiteľky, môže dieťa navštevovať krúžky priamo v budove materskej školy (angličtina Helen Doron, výtvarná váchova ZUŠ Jánoš, Matika s Babčou Ivicou pod vedením Pgr. Ivice Márie Grafovej)

   Od školského roka 2021/2022 sa tešíme na používanie našej novučkej škôlkárskej fínskej sauny.

  • Kontakty

   • Súkromná materská škola TatraKUK
   • +421902507232
   • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok 03401 Ružomberok Slovakia
   • 46244080
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje