• Zápis detí do Súkromnej materskej školy TatraKUK na školský rok 2024/2025 sa bude konať

   v termíne od 1. mája do 31. mája 2024.

   Pred rozhodnutím o tom, do ktorej materskej  dieťatka do materskej školy dieťatko zapíšete, odporúčame dohodnúť si v mesiaci apríl individuálne termín stretnutia s vedením materskej školy. S radosťou Vás prevedieme našimi priestormi, v prípade záujmu bližšie odprezentujeme filozofiu našej materskej školy a odpovieme na Vaše otázky.

   Do Súkromnej materskej školy TatraKUK prijímame deti od 2 do 6 rokov. Prednostne budú prijímané deti:

   1. pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a deti, ktoré budú pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania

   2. deti, ktoré nedovŕšia vek 5 rokov, ale rodičia žiadajú o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

   3. deti, ktoré dovŕšili k termínu 31.8.2022 aspoň 2 roky a sú súrodencom dieťaťa navštevujúceho SMŠ TatraKUK

   4. ostatné deti 

   K prijatiu je potrebné odovzdať v určenom termíne pediatrom potvrdenú Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie, ktorá je k dispozícii na stránke školy. Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi. Neoddeliteľnou súčasťou Žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie je potvrdenie pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a zaočkovanosti dieťaťa. Žiadosti je možné doručiť e-mailom (podpísané rodičmi, potvrdené pediatrom),  po individuálnej dohode aj osobne (podpísané rodičmi, potvrdené pediatrom), alebo využite možnosť zaslania elektronickej prihlášky priamo z našej web stránky (potvrdenie od pediatra je potrebné doložiť a tiež bude potrebné neskôr odovzdať kompletnú papierovú prihlášku.)

   Ak ide o prijatie dieťa so dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k Žiadosti o prijatie dieťaťa, je potrebné doložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

   Ak ide o dieťa, ktoré bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania k Žiadosti o prijatie dieťaťa je potrebné doložiť: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania, informovaný súhlas zákonných zástupcov.

  • Kontakty

   • Súkromná materská škola TatraKUK
   • +421902507232
   • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok 03401 Ružomberok Slovakia
   • 46244080
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje