• Súkromná materská škola TatraKUK je pripravená prijať aj deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami. Pri ich vzdelávaní pomáha aj naša špeciálna pedagogička Mgr. Bc. Zuzana Jurgošová

   Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga v materskej škole je priama práca s deťmi so ŠVVP, ktorí sú individuálne začlenení. Naša materská škola vytvorila ideálne podmienky týmto deťom priamo v priestoroch školy, kde má špeciálny pedagóg svoju učebňu vybavenú potrebnými pomôckami na rozvoj špecifických funkcií, percepcie, pamäti, myslenia, koncentrácie pozornosti, rozvoja grafomotoriky,  pravoľavej orientácie, priestorovej orientácie, zrakovej pamäte a postrehu, rozvoja matematického myslenia atď. Máme k dispozícii interaktívnu tabuľu, pracovné zošity Makovička, Renátkine úlohy, Čáry máry I.,II., Pozornosť, Zhody a rozdiely, KuliFerdo, pexesá, rôzne druhy kartičiek, pomôcky na rozvoj slovnej zásoby, jemnej motoriky...

    Školský špeciálny pedagóg pracuje s deťmi individuálne, ale aj skupinovo. Špeciálnopedagogické vedenia sú zamerané na reedukáciu negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky a sú prispôsobené výsledkom diagnózy a odporúčaní z poradenského centra. Zameriavame sa na rozvoj:

   • sluchovej  a zrakovej pamäte,
   • pracovnej pamäte,
   • udržiavania pozornosti a koncentrácie,
   • sluchovej  analýzy a syntézy,
   • fonetické a fonologické uvedomovanie- rýmovanie,
   • seriality - schopnosť vnímať a chápať následnosť vecí, poradie, v akom prebiehajú,
   • grafomotoriky, jemnej motoriky,
   • rozvíjanie komunikačnej kompetencie ako prostriedok dorozumievania,
   • oblasť rozvoja foneticko-fonologickej roviny - rozvíjanie fonematického uvedomovania a fonematickú diferenciáciu,
   • oblasť rozvoja lexiko-sémantickej roviny - rozvíjanie slovnej zásoby,
   • rozvoja gramatiky - jazykového citu,
   • oblasť rozvoja naratív -   rozvoj rozprávačských schopností, reprodukcia textu,

   Kto sú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

   • žiaci so zdravotným postihnutím - napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom,
   • žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení,
   • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti,
   • žiaci s poruchami správania,
   • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia,
   • žiaci s nadaním.

   zdelávacími potrebami vždy zvažujeme aktuálne možností materskej školy a  momentálny stav dieťatka s možnosťami jeho rozvoja v prípade integrácie v bežnej triede materskej školy.

  • Kontakty

   • Súkromná materská škola TatraKUK
   • +421902507232
   • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok 03401 Ružomberok Slovakia
   • 46244080
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje