• Pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania

   Ak dieťa v školskom roku, v ktorom dovŕši vek 6 rokov nedosiahne školskú zrelosť, môže zákonný zástupca požiadať o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania (PPV). O pokračovaní PPV rozhoduje roaditeľ materskej školy po predložení nasledovných dokumentov:

   Súhlasné stanovisko pediatra s pokračovaním PPV Lekarske_potvrdenie_o_zdravotnom_stave_dietata.pdf

   Súhlasné stanovisko poradenského zariadenia s pokračovaním PPV Poradenske_zariadenie.pdf

   Informovaný súhlas zákonného zástupcu Inf.suhlas_rodic_pokracovanie_PPV.pdf

    

   Zníženie školného 

   O zníženie školného na polovicu môže požiadať zákonný zástupca v príde, ak dieťa nepríde celý kalendárny mesiac do materskej školy. Žiadosť o zníženie školnéjo je potrebné odovzdať vedeniu školy najneskôr v posledný deň mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom dieťa nebude prítomné.

   Ziadost_o_znizenie_skolneho.pdf

    

  • Kontakty

   • Súkromná materská škola TatraKUK
   • +421902507232
   • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok 03401 Ružomberok Slovakia
   • 46244080
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje