• Našim cieľom je komplexný rozvoj dieťaťa s ohľadom na jeho individuálne potreby dané vekom, typom osobnosti, temperamentom... V príjemnom, bezpečnom a chápajúcom prostredí sa dieťa u nás naučí základným zručnostiam potrebným pre život, ale aj nadobudne vedomosti, ktoré rozšíria jeho pohľad na svet. Pri práci s deťmi preto využívame Hejného metódu. Deti vzdelávané touto metódou disponujú vo výrazne väčšej miere všestranne využiteľnými schopnosťami, ktoré im pomôžu nielen v matematike. Dokážu samostatne premýšľať, ale aj pracovať v tíme, dokážu naformulovať argumenty, ktorými podopierajú svoje tvrdenia, vedieme ich k tomu, aby chybu nevnímali ako niečo tragické, ale aby dokázali  túto chybu objaviť a na základe toho zmeniť stratégiu riešenia.  Dokážu byť nesmierne kreatívne a v priebehu práce s nimi sú chvíle, kedy si uvedomím, ako sa ich bariéry tvorivosti strácajú a dokážu produkovať množstvo nápadov. V podstate všetko, čo sa zaraďuje medzi tzv. mäkké zručnosti Hejného metóda rozvíja – vedenie tímu, organizačné schopnosti a zručnosti,  riešenie konfliktov, strategické a koncepčné myslenie , kreatívne myslenie , predvídavosť, odolnosť voči stresu, asertivitu, tímovú spoluprácu, schopnosť sebareflexie, empatie, samostatnosť.  Nejde nám teda o to, aby deti získavali vedomosti, ale aj, a možno v materskej škole najmä, o rozvinuté interpersonálne zručnosti našich TatraKUKáčov, s ktorými vstupujú do veľkého školského sveta. 

  Názov nášho vzdelávacieho programu Zvedavček a Športovček vychádza zo zamerania materskej školy, ktoré vyplýva aj z jej umiestnenia v rámci mesta Ružomberok.

  Súkromnú materskú škola TatraKUK nájdete priamo pod lesom, v budove umiestnenej tichej slepej ulici. Táto poloha nám umožňuje realizáciu množstva aktivít priamo v prírode. Kladieme zvýšený dôraz na aktivity zamerané na pohybový rozvoj detí predškolského veku realizované nielen v interiéri ako súčasť denných aktivít, ale najmä na aktivity realizované v exteriéri práve v lese. Tu  deti trávia často celé dopoludnie a nadobúdajú nielen vzťah k prírode a všetkému živému, ale prirodzene si rozvíjajú pohybové schopnosti. 

  Vo vzdelávaní využívame prirodzenú zvedavosť detí, uprednostňujeme konštruktivistické metódy pred transmisívnymi, kladieme dôraz ako na rozvoj individuality dieťaťa, ale aj na rozvoj schopností detí pracovať v tíme, komunikovať, obhajovať svoje názory. Osobité miesto pri práci s deťmi má chyba, ktorú vnímame ako niečo prirodzené a dokonca vítané. Uprednostňujeme činnosti, pri ktorých prebieha aktívne učenie hravou formou. Spolu s ostatnými deťmi si deti experimentovaním, pokusmi, či pozorovaním  dennodenne rozširujú obzory

   

  • Kontakty

   • Súkromná materská škola TatraKUK
   • +421902507232
   • Malé Tatry 5A, 034 01 Ružomberok 03401 Ružomberok Slovakia
   • 46244080
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje